چاشنی مخصوص خورش قیمه ملک 20 گرمی

چاشنی مخصوص خورش قیمه ملک 20 گرمی